Stichting Plaatsen Nederland

Een fijnmazig netwerk voor het voedsel-systeem van morgen

Doelstelling

Ons streven is het opzetten, stimuleren, onderhouden en uitbouwen van een fijnmazig netwerk van doeners, denkers en makers, voor het voedselsysteem van morgen. Fysieke plekken (zogenoemde Plaatsen) gelden hierbij als knooppunt. Stichting Plaatsen Nederland werkt aan de (door)ontwikkeling en het beheer van het Plaats-concept, zowel op juridisch, organisatorisch, bedrijfsmatig, administratief als operationeel gebied. We verrichten alle werkzaamheden die nodig zijn om het vermelde concept te kunnen realiseren.

Dit doen we voor en met vernieuwers met en zonder boerderij, kennis- en onderwijsinstellingen, wetenschappers, overheden, financiële instellingen en verder iedereen die hieraan wil en kan bijdragen. De stichting ontwikkelt hiervoor dus zogenoemde Plaatsen. Dat zijn fysieke plekken waar mensen rond bovengenoemde doelstelling samenkomen en nieuwe voedselsystemen mogen en kunnen ontstaan. 

De eerste Plaats van Nederland is gelegen in Boxtel, Plaats De Kleine Aarde. Deze Plaats is een coöperatie waarin Stichting Plaatsen Nederland vertegenwoordigd is. Met de leden van de coöperatie ontwikkelt Stichting Plaatsen Nederland dit eerste prototype. De hier opgedane kennis en ervaring en het ontwikkelde netwerk benutten we bij de ontwikkeling van Plaatsen elders in Nederland. 

Hoofdlijnen Beleidsplan

Het beleidsplan van Stichting Plaatsen Nederland gaat in op: 

 • De missie, visie, ambitie en doelstellingen van de stichting;
 • De werkzaamheden (projecten) van de stichting;
 • De Financiën;
 • De manier waarop de stichting geld werft;
 • Het beheer van het vermogen van de stichting;
 • De besteding van het vermogen van de stichting;
 • Het functioneren van het bestuur.

Enkele hoofdlijnen uit het plan zijn:

 • De bodem centraal: Welke transities we ook beogen, het succes staat of valt met (het herstel van) een gezonde bodem. Een bijdrage aan bodemkwaliteit en het herstel ervan zal dan ook het leidende principe zijn bij elke vorm van samenwerking en in de programma’s waaraan de Plaatsen meewerkt.
 • Maar meer dan dat: Om tot een volledige transitie van het voedselsysteem te komen, is het in onze ogen essentieel om naast het ecologische systeem (gebiedsdoelen) ook het sociale en economische domein te betrekken. De transitie naar regeneratieve productie van voedsel, vraagt om het gehele voedselsysteem te betrekken.
 • Onze missie: Stichting Plaatsen Nederland draagt bij aan een gezonde voedingsbodem voor morgen. We willen bijdragen aan meer bewustwording over wat er nodig is voor een gezonde bodem en de toekomst van regeneratieve concepten voor een vitale voedselproductie.
 • Podium voor de toekomstmakers: De Plaatsen biedt mensen en organisaties met alternatieve ideeën en oplossingen in het streven naar regeneratieve landbouw ruimte om zich te presenteren, om haar inzichten en oplossingen te laten zien, beleidsmakers uit te dagen en successen voor de regeneratieve landbouw te vieren.
 • Een plek voor onderzoek en experiment: We bieden ruimte voor onderzoek en experimenten rond regeneratieve landbouw, met universiteiten/wetenschappers, kunstenaars en anderen die bijdragen aan bodembewustzijn.
 • Financiën en verantwoording: Stichting Plaatsen Nederland heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van derden. Om onze doelen te realiseren, is vermogen nodig. We willen deze gelden werven middels subsidies, donaties, giften, sponsoring, fondsen en filantropie. Jaarrekening, balans en jaarverslag is beschikbaar over het eerste (verlengde) boekjaar t/m ultimo 2022. We zijn verplicht een administratie te voeren waaruit onder meer blijkt welke bedragen waaraan zijn besteed. 

Het Beleidsplan is hier in zijn geheel te lezen (pdf)

Functies en namen van onze bestuurders 

Stichting Plaatsen Nederland heeft een bestuur dat bestaat uit drie mensen:

 • Geert van der Veer (Voorzitter)
 • Godelieve Spaas (Secretaris)
 • Sander Graft (Penningmeester)

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

De Statuten van de Stichting zijn hier te lezen (pdf)

Onze contactgegevens 

Het Klaverblad 13
5283 TV Boxtel
Tel. 06-10960531
Mail: administratie@plaatsdka.nl

RSIN

Ons Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 863223345.

Jaarverslagen

Stichting Plaatsen Nederland is in 2022 gestart met haar activiteiten en werkt met een verlengd boekjaar. De jaarcijfers over 2022-2023 zullen we derhalve in 2024 op deze site publiceren. 


Jaarverslagen

Stichting Plaatsen Nederland is in 2022 gestart met haar activiteiten en werkt met een verlengd boekjaar. De jaarcijfers over 2022-2023 zullen we derhalve in 2024 op deze site publiceren.